Kullanım Koşulları

  TREK VERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TREK VERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.
  1. Veri Sorumlusunun Kimliği: Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TREK VERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİtarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: – Sizlerle iletişim kurma, – Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, – Size özel kampanyaların, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması, – Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi, – Pazarlama faaliyetleri, – Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme amaçlarıyla işlenecektir.
  3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, tanıtım, reklam ve sair amaçlar çerçevesinde sizinle iletişim kurmak amacıyla; çağrı merkezi hizmeti veren iş ortaklarımızla, sms ve mailing firmalarıyla, reklam faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında bulunan Google ve Facebook’la sınırlı olarak ve ortak sunucu kullanımından dolayı yurt içinde bulunan diğer şubelerimizle ve şirketimizin yurt dışında bulunan ortak global sunucusuyla paylaşılacaktır.
  4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: İnternet başvuru formunda verdiğiniz kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla KVKK Md. 5/1’ de bulunan açık rıza kavramına ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak TREK VERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla muhafaza altında tutulacaktır.
  5. KVKK Kapsamında Haklarınız: KVKK.’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;
Kurumumuza başvurarak, – Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, – Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, – Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, – Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, – Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, – Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, – Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, – Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi (trek.net.tr) internet adresinden paylaşılmış  olan “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (trek.net.tr) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde  iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.   Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  
Başvuru Formunu İndir

Bir Demo İsteyin

Trek ile teknolojiyle tanışın
© 2021 Trek | Tüm Hakları Saklıdır
cloud-downloadcrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram